REGALA INVEST AD

+359 52 37 05 98
regalainvest@gmail.com

история

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенция
по Вписванията на 18-10-2013г., като правоприемник на
„Инвестиционна Компания Галата“ АД, ЕИК 175438743,
преобразувано по реда на чл.262 б от ТЗ.

дейност

Основни сфери на дейност на Регала Инвест АД:
- покупки и продажби на недвижими имоти
- отдаване под наем на собствени недвижими имоти.


Предметът на дейност на дружеството съгласно Устава включва:
- строителство и продажба на недвижими имоти;
- вътрешно и външнотърговска дейност;
- транспорт на пътници и товари в страната и чужбина;
- спедиционна, лизингова,
- комисионна и информационна дейност;
- хотелиерство и ресторантьорство;
- вътрешен международен туризъм и туроператорска дейност след лиценз;
- търговско представителство и посредничество в страната и чужбина;
- производство на стоки и услуги;
- сделки с интелектуална собственост;
- рекламна и издателска дейност;
- управление на активи и отдаването им под наем, както и всяка друга
дейност, разрешена от закона.

акционери

Данни за акционери с над 10% участие в капитала:

1. ”Росим” ЕООД, със седалище в гр.Варна, представлявано от Цанко Цаков
2. ”С и Р” ЕООД, със седалище в гр.Варна, представлявано от Сава Коев

новини

В „Регала инвест” АД са получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК, както следва:

- Съвета на директорите на "Регала инвест" АД - гр.Варна, на основание на чл.223, ал.1 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20 декември 2014 г. от 11:30 ч. в гр.Варна, кв.Аспарухово, ул."Георги Стаматов" 1.

- Придобити от „Росим“ ЕООД, ЕИК 148137892, 3 685 750 броя акции от капитала на „Регала инвест” АД, представляващи 20% от капитала на Дружеството.

- Придобити от „С и Р“ ЕООД, ЕИК 148137903, 3 685 750 броя акции от капитала на „Регала инвест” АД, представляващи 20% от капитала на Дружеството.

- Придобити от „УПФ Съгласие“, ЕИК 130477706, 1 286 327 броя акции от капитала на „Регала инвест” АД, представляващи 6.98% от капитала на Дружеството.

- Придобити от „УПФ ЦКБ - Сила“, ЕИК 130480645, 1 284 017 броя акции от капитала на „Регала инвест” АД, представляващи 6.97% от капитала на Дружеството.

- Придобити от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, ЕИК 103249584, 2 899 168 броя акции от капитала на „Регала инвест” АД, представляващи 15.73% от капитала на Дружеството.

- Придобити от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150, 1 825 939 броя акции от капитала на „Регала инвест” АД, представляващи 9.91% от капитала на Дружеството.

- На 21 май 2014 г. се проведе редовно ОСА. На него бе прието решение относно промяна в устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в поканата за свикване на общото събрание, като предстои обявяване в търговския регистър на устава с приетите промени. На общото събрание на акционерите беше прието и решение за обратно изкупуване на акции от дружеството при максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване; срок за извършване на изкупуването: до 5 години от приемане на решението за обратно изкупуване; минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв.; максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв., като общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от общото събрание на акционерите. Предстои вписване в търговския регистър на решението за обратно изкупуване на акции. ( виж тук )

файлове

- Документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспект, съгласно чл.79, ал.5, т.4 от ЗППЦК. ( прочети тук )

- Годишен финансов отчет за 2013г. ( прочети тук )

- Приложения към Годишен финансов отчет за 2013г. ( прочети тук )

- Покана за свикване на ОСА на 20.12.2014 г. ( изтегли тук )

- Материали по дневния ред на ОСА от 20.12.2014 г. ( виж тук )

- Макет на пълномощни ( виж тук )

- Протокол от Редовно ОСД, 21 Май 2014 г. ( виж тук )

за контакти

Map
Адрес: ул. "Георги Стаматов" 1,
Аспарухово, Варна 9003,
България


Тел. / факс: +359 52 37 05 98
+359 52 37 05 98
+359 888 24 89 67


За контакт: Елена Тодорова
директор за връзка
с инвеститори